2007-2008

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Λούστα Βιολέττα

Δίπλωμα Μονωδίας

ΑΡΙΣΤΑ

Τσαβκοπούλου Ξένιας

Βαλκάνης Αναστάσιος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Ζήση Εριφύλη

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Νίκου Μελπομένη

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Τζαραλής Κωνσταντίνος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Αρχείο: