2010-2011

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Τζαραλής Κωνσταντίνος

Πτυχίο Κλαρινέτου

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Βενετικίδου Βαρβάρας

Μποσδελεκίδου Χριστίνα

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Σερβίνης Ευάγγελος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Ταρσής Βασίλειος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Αρχείο: