Γεννήθηκε  στὴν Τερπνὴ Βισαλτίας Σερρῶν (12-10-1946).

Εἰσήχθη πρῶτος στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης καὶ ἀποφοίτησε μὲ ὑποτροφία. Ὑπηρέτησε 10 χρόνια διωρισμένος καὶ 20 ἄτυπα ὡς Γραμματεὺς στὴ μητρόπολι Φλωρίνης. Ἀπὸ τὸ 1970 μέχρι σήμερα (2013) ὑπηρετεῖ ὡς ἱεροκήρυξ στὴν ἴδια μητρόπολι. Ἀρθρογραφεῖ σὲ τοπικὲς καὶ ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικά. Ἐπιμελήθηκε 40 περίπου βιβλία  τοῦ μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου. Ὑπηρέτησε στὸ πεζικὸ ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός.12 χρόνια δίδαξε ὡς καθηγητὴς ἀμισθὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ γυμνάσιο καὶ λύκειο Φλωρίνης.Τὸ 1982 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος (ἀρχιμανδρίτης).Περάτωσε μὲ ἄριστα τὴ σχολὴ ἱεροψαλτῶν «Ἰωάννης Κουκουζέλης» τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης. Ὑπηρέτησε 7 χρόνια ὡς διευθυντὴς τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ μητροπόλεως Φλωρίνης. Μετέδωσε  ἐξήγησι καθημερινῶς στὰ Εὐαγγέλια καὶ στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καθὼς καὶ ἁγιολογικά κείμενα. Ἔλαβε δίπλωμα βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τοῦ Ὠδείου Φλωρίνης μὲ ἄριστα. Ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μουσικὴ καὶ ἔχει ἐκδώσει μουσικὰ συγγράμματα ἀρχαίων Ἑλλήνων μουσικῶν. Διδάσκει βυζαντινὴ μουσικὴ (ἱστορία, θεωρία καὶ πρᾶξι) στὸ Ὠδεῖο Φλωρίνης ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του μέχρι σήμερα. Ἔχει κάνει μουσικολογικὲς ἀνακοινώσεις σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ ἡμερίδες στὴν Ἀθήνα στὴν Κρήτη, στὴν Πάτρα, στὴ Λέσβο, στὰ Ἰωάννινα, καὶ σὲ ἄλλες πόλεις. Συνέγραψε καὶ δημοσίευσε βιβλία μὲ θεολογικὸ καὶ μουσικολογικὸ περιεχόμενο.  Ἐπελέγη ὡς μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς δημοτικῆς βιβλιοθήκης Φλωρίνης «Β. Πιτόσκα» γιὰ πολλὲς τετραετίες.

Ἐκδοθέντα συγγράμματα

1.Κλεωνίδου Εἰσαγωγὴ ἁρμονική. (Εἰγαγωγή, κείμενο, μετάφρασι, σχόλια, σχήματα). Θεσσαλονίκη 1990. Μὲ τὸ ἔργο ἀφυπνίστηκε στὴν Ἑλλάδα τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες μουσικούς.

2-8. Τῆ αὐτῆ ἡμέρα μνήμη..., ἁγιολογικὸ ἀνάγνωσμα, τόμοι 6· τ. 1ος, Ἰαν - Φεβ, Ἀθήνα 1994· τ. 2ος  Μάρ - Ἀπρ, Ἀθήνα 1994· τ. 3ος  Μάι - Ἰούν, Ἀθήνα 1994· τ. 4ος  Ἰούλ - Αὔγ, Ἀθήνα 1995· τ. 5ος  Σεπ - Ὀκτ, ’Αθήνα 1997· τ. 6ος Νοε - Δεκ, Ἀθήνα 1999).

9.Ἀλυπίου Εἰσαγωγὴ μουσική. (Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφρασι, σχόλια, πίνακες), Πρέσπες 1995. (Ἀποκαταστάθηκαν οἱ ἐπὶ 15 αἰῶνες (Ε΄ - Κ΄) κολοβωμένοι πίνακες τῶν μουσικῶν σημείων τοῦ συγγράμματος, κατὰ 18% τῆς ἐκτάσεως τοῦ ὅλου συγγράμματος. Ἡ ἀποκατάστασι ἀπὸ ἡμετέρους καὶ ξένους χαρακτηρίστηκε ὡς ἐπιστημονικὸς καὶ μουσικὸς ἆθλος). Δεύτερη ἔκδοσι, Πρέσπες 2003.

 10. Αὐτογνωσία, Φλώρινα 1996.

11. Ἡ οἰκογένεια στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, Ἀθήνα 2003. 1η ἔκδοσι μὲ τίτλο Βιβλικὲς οἰκογένειες, Ἀθήνα 1977.

 12. Ἡ εὐπρέπεια στὴ θεία Εὐχαριστία, Φλώρινα 1997.

 13. Περὶ πνευματικῆς ἐπαγρυπνήσεως, Φλώρινα 1997.

 14. Ὁ προφήτης Δανιήλ (ἁγιολογικὸ παράρτημα τῆς 17ης Δεκεμβρίου (συνέκδοσι), Ἀθήνα 2000).

 15.  Ὁ Δίκαιος Ἀβραάμ, ὁ πατριάρχης τοῦ Ἰσραήλ, Ἀθήνα 2002.

 16. Μουσικολογικὲς ἐπισημάνσεις (κριτικὴ σὲ ἀμφιλεγόμενο σύγγραμμα), Ἀθήνα 2004.

 17. Πλουτάρχου Ἀθηναίου Περὶ μουσικῆς (Εἰγαγωγή, κείμενο, μετάφρασι, σχόλια, σχέδια, παραστάσεις), Ἀθήνα 2005. (Τὸ ἔργο ἀποδιδόμενο πρὶν στὸν Ψευδοπλούταρχο, ἀποδόθηκε στὸ συγγραφέα του Πλούταρχο Ἀθηναῖο. Στὸν ἴδιο Πλούταρχο ἀποδόθηκαν ἄλλα 9 συγγράμματα, θεωρούμενα ἕως τότε ὡς ἔργα τοῦ ἄλλου Πλουτάρχου, τοῦ Χαιρωνέως).

 18. Μουσικολογικὰ θέματα (νεύματα - ὀκτωηχία - μακαμάτ), Ἀθήνα 2005.

 19. Ἡ θέσι τῆς γυναίκας στὸ Χριστιανισμό, 2005.

 20. Τὸ Θεωρητικὸν τοῦ Χρυσάνθου (μουσικοφιλολογικῶς), Φλώρινα 2008.

 21. Οἱ μουσικοὶ τοῦ παλατιοῦ, Ἀθήνα 2009.

 22. Παράκλησις Γραφῶν, σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἔτους, Ἀθήνα 2012.

Διδάσκει: 
Βυζαντινή μουσική